OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

                                                                                             nr KW KO2B/OOO1O225/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Mirosław Nizioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości że : w dniu 31-10-2017r.

o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym w Białogardzie I Wydziale Cywilnym 78-200 Białogard , Lipowa 1A odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 26/24 odręb Wardyń Górny o powierzchni 715m2 i powierzchni zabudowy 166,00m2 .

należącej do dłużnika : Renata Woźniak , Artur Woźniak

położonej : 78-320 Połczyn-Zdrój , Wardyń Dolny 7C,

dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO2B/OOO1O225/8 .

Suma oszacowania wynosi 145 400,00 zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 96 933,33zł .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania , to jest 14 540,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego opatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi .Rękojmię można uiścić także na konto Komornika :

Bank Zachodni WBK S.A. 1 O. w Połczynie-Zdroju 40 10902662 0000 0001 1492 1577 . Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby , które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego , a zezwolenia tego przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule .

W dniu 27-10-2017r. (po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem ) wolno oglądać nieruchomość od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości , operat szacunkowy biegłego sądowego , wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń , jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące

egzekucję.

Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika , jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji , nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu

własności.

 

                                                                                                                                                              Komornik Sądowy

                                                                                                                                                        mgr inż. Mirosław Nizioł

    

 

 

   

 

 

 

 • tease-and-stocking

 • tease-and-denial


 • sissification

 • my-princess-goddess

 • mesmerize

 • jerkoff-instruction


 • humiliation

 • handjob


 • foot-fetish

 • female-domination

 • dirty-talk

 • cum-eating-instruction

 • chastity

 • ass-worship