OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

                                                                                        nr KWKO1B/00001685/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Mirosław Nizioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu 28-12-2017r.

o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Białogardzie I Wydziale Cywilnym 78-200 Białogard ul. Lipowa 1A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej

parcelę budowlaną o obszarze całej nieruchomości 0,0996 HA , nr działki 104/2 należącej do dłużnika : Marzena Wiench położonej : 78-200 Białogard , Asnyka 48, dla której SWąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych (dot.KW-WPIS) prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW : KO1B/00001685/7]

Suma oszacowania wynosi 367 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 275 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A 1O. w Połczynie-Zdroju 40 10902662 0000 0001 1492 1577 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .

Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby , które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego , a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 22-12-2017r. (po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem ) wolno oglądać nieruchomość od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis

protokołu oszacowania nieruchomości , operat szacunkowy biegłego sądowego , wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń , jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika , jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji , nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

                                                                                                                                                       Komornik Sądowy

                                                                                                                                                   mgr inż. Mirosław Nizioł   

 

                                                            OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

                                                                                      nr KW KO1B/00048810/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Mirosław Nizioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu 20-12-2017r. o godz. 

11:00 w Sądzie Rejonowym w Białogardzie I Wydziale Cywilnym 78-200 Białogard ul. Lipowa 1A odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 nieruchomości stanowiącej R

- grunty orne działka nr 102/4 o obszarze całej nieruchomości 0,1500HA należącej do dłużnika : Bogdan Romański położonej : 78-200 Białogard , Lulewiczki dla której 

Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych (dot.KW-WPIS) prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1B/00048810/4 .

Suma oszacowania wynosi wynosi 17 000,00zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania , to jest 1 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków

uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika :

Bank Zachodni WBK S.A 1O . w Połczynie-Zdroju 40 10902662 0000 0001 1492 1577 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 15-12-2017r. (po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem) wolno oglądać nieruchomość w godzinach od 10:00 do 12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  

odpis protokołu oszacowania nieruchomości operat szacunkowy biegłego sądowego wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą 

dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika , jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone

najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

                                                                                                                                                              Komornik Sądowy

                                                                                                                                                             mgr inż. Mirosław Nizioł

 

 

                                                                  

 

    

 

 

   

 

 

 

 • tease-and-stocking

 • tease-and-denial


 • sissification

 • my-princess-goddess

 • mesmerize

 • jerkoff-instruction


 • humiliation

 • handjob


 • foot-fetish

 • female-domination

 • dirty-talk

 • cum-eating-instruction

 • chastity

 • ass-worship